// // //
Putin Proposes Syrian President to Invite Trump to Damascus

Putin Proposes Syrian President to Invite Trump to Damascus

Putin Proposes Syrian President to Invite Trump to Damascus